Nonprofits in Manley, Nebraska

St Mary Catholic Church Of Elmwood

PO Box 27, Manley, NE 68403

St Patrick Catholic Church Of Manley

PO Box 27, Manley, NE 68403

The Lofte Association Inc

PO Box 62, Manley, NE 68403